ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
1.ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
3.ความชุกของภาวะอ้วน(BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)
4.สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง มารับบริการในศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
5.สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน มารับบริการในศสม.และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
6.ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์
7.ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมความดันโลหิต ตามเกณฑ์
8.KPI จังหวัด ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น: