บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการด้านสาธารณสุข
ประเภท
จำนวน (แห่ง)
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง (F2)
1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบล
9
สถานพยาบาล
4
ร้านขายยา
4

รายชื่อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อำเภอ
ลำดับ
ชื่อ รพช.และรพ.สต.
ชื่อผู้บริหาร
ขนาด
ไชโย
1
รพ.ไชโย
นายมีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค
30 เตียง

2
รพสต.ราชสถิตย์
นางวรรณา จำเนียร
รพ.สต.ขนาดเล็ก

3
รพสต.เทวราช
นางพัชรินทร์ ทองพุ่ม
รพ.สต.ขนาดเล็ก

4
รพสต.ไชยภูมิ
นายสมยศ มากสินธุ์
รพ.สต.ขนาดเล็ก

5
รพสต.หลักฟ้า
นายสุชาติ จิตต์สามารถ
รพ.สต.ขนาดเล็ก

6
รพสต.ชะไว
นางอริยาภรณ์ คงพูลพิพัฒน์
รพ.สต.ขนาดเล็ก

7
รพสต.จรเข้ร้อง
นางผกามาศ เพ็งศรี
รพ.สต.ขนาดเล็ก

8
รพสต.ชัยฤทธิ์
นายวิสุทธิ์ เพ็ชรสีม่วง
รพ.สต.ขนาดเล็ก

9
รพสต.ตรีณรงค์
นางปาริชาติ โพธิ์เที้ยม
รพ.สต.ขนาดเล็ก

10
รพสต.บ้านเบิก
นายอำนาจ ขำวงษ์
รพ.สต.ขนาดเล็ก

จำนวนบุคลกรโรงพยาบาลไชโย
บุคลากร
จำนวน (คน)
สัดส่วน:ประชากร
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
3
1:5,422
ทันตแพทย์
2
1:10,845
เภสัชกร
3
1:7320
พยาบาลวิชาชีพ
22
1:985
พยาบาลเฉพาะทาง
4
1:5,422
พยาบาลเวชปฏิบัติ
8
1:2,711
พยาบาลเทคนิค
1
-
บุคลากรสนับสนุนบริการ
61
-
รวม
105จำนวนบุคลกรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย
บุคลากร
จำนวน (คน)
สัดส่วน:ประชากร
พยาบาลวิชาชีพ
6
1:3,081
นักวิชาการสาธารณสุข
11
1:1,680
เจ้าพนักงานสาธาณณสุขชุมชน
13
1:1,422
เจ้าพนักงานทันตสาธาณณสุข
2
1:9,245
รวม
32


ไม่มีความคิดเห็น: