ข้อมูลประชากรและสถานะทางสังคม

1.ประชากรรวม
          ข้อมูลด้านอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของคนในอำเภอไชโย ปี  2551  2556  มีแนวโน้มลดลดังนี้

0.04, 0.01, -0.02, -0.06, -0.05 และ-0.06 จากการพัฒนาระบบบริการทางด้านสาธารณสุขทำให้โครงสร้างประชากรของอำเภอไชโย มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจาก ปี 2553  ร้อยละ 16.64 เป็นร้อยละ  18.36 ในปี 2557 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ ปี 2554 ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 16.2          


2.ประชากรแยกตามกลุ่มอายุ
          ประชากรกลางปีของอำเภอไชโย ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  2557  เท่ากับ 23,107 คน แบ่งเป็นเพศชาย 11,106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06 เพศหญิง 12,001 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีหลังคาเรือนทั้งสิ้น 5,563 หลังคาเรือน โครงสร้างประชากรของอำเภอไชโย มีสัดส่วนพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น  สัดส่วนผู้สูงอายุของคนอ่างทองเพิ่มจาก ปี 2553  ร้อยละ 16.64 เป็นร้อยละ 18.36 ในปี 2557


- ประชากรแยกตามกลุ่มอายุ จากฐานข้อมูล DBPop จังหวัดอ่างทอง
จำนวนและร้อยละประชากรชายหญิง แยกตามกลุ่มอายุ
- จำนวนและร้อยละของประกรอำเภอไชโย จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
 
3 สถานะทางสังคม

          จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข จำแนกรายตำบล ปี 2558

แสดงข้อมูลหลังคาเรือนและสถานะทางสังคมไม่มีความคิดเห็น: