ข้อมูลสถานะสุขภาพ

Service Plan online

1. อัตราการเกิดและอัตราการตาย

          แยกปีงบประมาณ

2 อัตราการป่วย
          2.1 อัตราป่วยผู้ป่วยนอก
          2.1.1อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 10 อันดับ จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (504) แยกปีงบประมาณ  
          2.1.2อัตราป่วยผู้ป่วยนอก 20 อันดับ  รายปีงบประมาณ 
          (แยกรายปีใน แต่ละ sheet 3 ปี  ย้อนหลัง) 
          2.2 อัตราป่วยผู้ป่วยใน
          2.2.1 อัตราป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับ จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (505) แยกปีงบประมาณ
          2.2.2อัตราป่วยผู้ป่วยใน 20 อันดับ  รายปีงบประมาณ 
          (แยกรายปีใน แต่ละ sheet 3 ปี ย้อนหลัง) 

3 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
          แยกปีงบประมาณ 

4 อัตราตาย
          แยกปีงบประมาณ


8.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาไต
9.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขากุมารเวช
10.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
11.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาอายุรกรรม
12.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาปฐมภูมิ
13.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขามะเร็ง
14.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
15.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาหัวใจ
16.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขา Ischemic Stroke
17.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขา Hemorrhagic Stroke
18.ข้อมูลสถานะสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น: